Turów 1491 MW

Wzorcowe odtworzenie mocy

 

W ramach inwestycji odtworzenia mocy w Elektrowni Turów zainstalowano nowe kotty CFB o łącznej mocy 1491 MWe, spalające lokalny węgiel brunatny.

Odtworzenie polegało na wyburzeniu istniejących kotłów pyłowych i wybudowaniu w tym samym miejscu nowoczesnych kotłów fluidalnych CFB. Inwestycja przebiegała trójetapowo w latach 1995-2004.

etap I - bloki 1 i 2 (2 x 232 MWe)

etap II - blok 3 (232 MWe)

etap III - bloki 4 do 6 (3 x 262 MWe)

Odtworzenie mocy w Elektrowni Turów z zastosowaniem kotłów Amec Foster Wheeler CFB ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji:

- S02 o 87 000 ton/rok (tj. o 93% / MW),

- NOx o 5 220 ton/rok (tj. o 50% / MW),

- pyłu o 36 500 ton/rok (tj. o 94% / MW),

przy jednoczesnym zwiększeniu mocy o 300 MWe, tj. o 25%.

 

Odtworzenie mocy w Elektrowni Turów z zastosowaniem kotłów Amec Foster Wheeler pozwoliło na powstrzymanie degradacji środowiska w rejonie u zbiegu granic Polski, Czech i Niemiec, gdzie zanieczyszczenie powietrza należato na początku lat 90-tych do jednych z najwyższych w Europie. Dzięki zastosowaniu technologii CFB możliwe było zachowanie istniejącego układu elektrowni bez konieczności budowy dodatkowych instalacji odsiarczania i odazotowania spalin oraz dalsza eksploatacja lokalnych złóż węgla brunatnego. Program odtworzenia mocy w Elektrowni Turów został uznany za wzorzec dla wielu wyeksploatowanych elektrowni w Europie wschodniej oraz otrzymał Nagrodę Elektrownia Roku 1999 (The 1999 Powerplant Award) magazynu „Electric Power International".